فیتونیا

گیاهان

گیاه فیتونیا
گیاه فیتونیا یک گیاه همیشه سبز و چند ساله است که به گیاه موزائیکی نیز معروف است. منشأ این گیاه به آمریکای جنوبی باز می‌گردد. این گیاه انواعِ مختلفی دارد، نوعی از آن دارای برگ‌های سبز پُر رنگ با رگبرگ‌های قرمز و نوعِ دیگری از آن دارای برگ‌های کمرنگ‌تر و رگبرگ‌های سفید است.
نور و دمای مناسب
برای تکثیر فیتونیا و برای زنده ماندن و شکوفایی به نورِ درخشان و غیر مستقیم خورشید نیاز دارد. قرار دادنِ این گیاه در مقابلِ یک پنجره شرقی و یا جنوبی، نور مورد نیاز این گیاه را در طولِ روز تأمین می‌کند. این گیاه به دمایی بین 16 تا 29 درجه سانتیگراد نیاز دارد.
کود و تقویت کننده
یک گیاه فیتونیا، با گلدان 15 سانتیمتری، هر سه ماه یکبار به چهار گرم تقویت کننده محلول در آب 19-6-12 (نیتروژن، فسفات، پتاسیم) نیاز دارد، که این شامل ماه‌های زمستان نیز می‌شود. اما اگر گیاه‌تان، برای مثال، در یک گلدانِ 7.5 سانتیمتری است، به دو گرم تقویت کننده و اگر در گلدان 30 سانتیمتری است به هشت گرم تقویت کننده نیاز دارد.
آبدهی و رطوبت
خاکِ این گیاه باید مرطوب نگه داشته شود. هنگام آب دادن از آبِ گرم شیر استفاده کنید. این گیاه به رطوبت بالا نیاز دارد. خاک این گیاه باید زهکشی باشد تا آبِ اضافه از آن خارج شود و در عین حال خاک مرطوب باشد.
خاک
هنگام کاشتن این گیاه در گلدان و یا عوض کردن گلدانِ آن، از خاکی استفاده کنید که زهکش بوده، و در عین حال آب را حفظ کند. اندازه ایده آل گلدان این گیاه 15 سانتی‌متر است که اجازه می‌دهد گیاه پُر پشت بماند.
هرس
برای تکثیر فیتونیا، هنگامی که شاخه‌های فیتونیا بیش از اندازه بلند شدند، می‌توانید آن‌ها را با قیچی ببرید تا گیاه شکلِ گرد و پرپشتِ خود را حفظ کند. اگر این ساقه‌های هرس شده را در آب بگذارید ریشه می‌کنند؛ وقتی ریشه‌ها زیاد شدند، می‌توانید آن‌ها را به عنوانِ یک فیتونیایِ جدید در خاک بکارید.