شیوه نگهداری عسل

مواد غذایی

PH عسل برابر 4 می باشد و به شدت اسیدی است ،بنابراین باید از نگهداری آن در ظروف فلزی خود داری کرد چون بعد از مدتی فلز را خورده و خراب می کند .برای نگهداری عسل در حجم زیاد،استفاده از ظروف استیل و گالوانیزه و برای مصرف خانگی ظرفهای شیشه ای ،لعابی و سفالی تو صیه می شود .
اگر عسل در اتاق یا یخچال نگهداری می شود باید درب آن را محکم بسته زیرا عسل ،آب موجود در هوا را به خود جذب می کند و پس از مدتی رقیق و آبکی می شود.همچنین عسل بوهای خارجی را نیز بسیار سریع جذب می کند ،بنابرابن نباید آن را نزدیک موادی چون پارافین ،قیر،بنزین ،ماهی دودی و .... نگه داشت.